декември 12, 2016

Нилски Коњ

Должина 2.7 – 3 м
Опаш 55 – 57 цм
Тежина 1.4 – 1.7 тон
Распространетост Африка
Живеалиште Савани мочуришта реки
Исхрана Растителна
Статус Чувствителен
И покрај големината нилскиот коњ лесно плива и се движи под вода а уште побрз е на копно дури неспицифично за животно со толку голема тежина и масивност на телото. Има кожа со тенок надворешен слој кој е многу осетлив бидејќи брзо се суши па затоа нилските коњи почесто се во/под вода или се препокриени со слој од кал. Во кожата има жлезди кои лачат црвеникава течност која помага во влажнење н акожата и ја штитат од сонце и инфекции. Устата можат да ја отворат до 150 степени. Главна опасност му е човекот и другите нилски коњи.