• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Настани во Скопје ЗОО!

Меѓународен ден за подигање на свеста за мршојадците

2 септември

Во Македонија живеат два вида на мршојадци, Белоглав и Египетски мршојадец, чија бројност по период кога постоела закана за истребување има стагнација и дури се движат во насока на зголемување на нивниот број.

Во Зоолошката градина Скопје живеат неколку единки од Белоглавиот орел , со што ЗОО Скопје покажува грижа на ваквите ретки единки, кои треба да се одржуваат и во биодиверзитетот и да служат за едукација.