декември 12, 2016

Царски орел

Должина 60 – 80 цм
Тежина 3 – 4 кг
Распространетост Европа, Ј. Азија, Африка
Живеалиште Планини, Шуми
Исхрана Мали цицачи, птици и влекачи
Статус Чувствителен
Царскиот орел е втора по големина птица грабливка слична на Суриот орел Живее поединечно. Возрасните единки се со со кафено-црна боја на пердувите, бледо златна глава и шија и видливи бели  шари на рамениот дел  од телото. Во Европа Царскиот орел е загрозен вид.