декември 13, 2016

Бурмански питон

Должина 5 – 7 м
Тежина До 150 кг
Размножување Со јајца
Распространетост Ј. Азија
Живеалиште Тропски шуми, паркови
Исхрана Цицачи, птици
Статус Речиси загрозен
Познат е како индиски питон. Питонот е ноќно животно и живее самотнички живот. Пленот го усмртува со давење. Не е отровен ниту пак опасен за човекот. На врвот на главата има шара во облик на стрелка. Денес Бурманскиот питон е заштитен со закон.