декември 12, 2016

Австралиски брадест змеј

Должина 30-45 цм
Размножување Овивопарно
Распространетост Австралија
Живеалиште Шуми , пустини и полупустини
Исхрана Инсекти  и растенија
Статус Чест вид
Овој  голем гуштер е карактеристичен по изразитио големите набори на кожата на вратот посебно при одбрана од грабливците најчесто птици и змии. Шарките на кожата се поизразени кај помладите но тие немаат брада.