октомври 1, 2016

Павијан

Должина 61 – 76 цм
Опаш 38 – 61 цм
Тежина 12 -21  кг
Распространетост Африка и Арапски полуостров
Живеалиште савани со карпести предели
Исхрана овошје, корења , семе , лисја , безрбетници
Статус вообичаен
Павијаните се мајмуни кои се движат четвороношки по земја . Живеат во групи од преку 100 единки предводени од најсилниот мажјак . Кај павијаните изразен е половиот диморфизам ( морфолошка разлика помеѓу половите ) . Мажјакот се разликува по боја  и големина , има карактеристична бујна грива  и голема глава . За древните Еѓипќани овие мајмуни биле свети животни  затоа некаде се познати и како Свети мајмуни