Птици

Птици (науч. Aves) — двоножни топлокрвни животни, чија главна карактериситка се пердуви на телото, предни екстремитети модифицирани во крила и шупливи коски. Птиците се среќаваат во различни големини: од ситните колибри до огромните емуа и ноеви. Од таксономска гледна точка, постојат околу 8.800 до 10.200 видови на живи птици (како и околу 120 до 130 кои се веќе исчезнати) во светот, што ги прави најраспространетата класа на копнени ‘рбетници.