Царски орел

Царски орел   (Aquila heliacal)


Должина: 60 - 80  цм 
Тежина : 3 – 4 кг   
Распространетост:  Европа , ј. Азија , Африка  
Живеалиште:  Планини , Шуми  
Исхрана: мали цицачи , птици и влекачи 
Статус  чувствителен 

Царскиот орел е втора по големина птица грабливка слична на Суриот орел Живее поединечно . Возрасните единки се со со кафено-црна боја на пердувите , бледо златна глава и шија и видливи бели  шари на рамениот дел  од телото . Во Европа Царскиот орел е загрозен вид .   

Сури орел

Сури орел   (Aquila chrysaetos)


Должина: 70 – 90  цм 
Тежина : 3 – 6 кг   
Распространетост:  Европа Азија , с. Америка , Африка  
Живеалиште:  Планини , кањони 
Исхрана: мали цицачи , птици 
Статус  Вообичаен 


Сури орел или Златен орел е една од најголемите птици грабливки . Живеат во парови кои остануваат заедно во текот на целиот нивни живот . Ловат во лет а пленот го факаат  со силните и остри канџи . Достигнуваат голема брзина при летањето и тоа понекогаш и до 130 км на  час . Суриот или Златен орел го има и на нашите планини .