март 13, 2019

Зоо Скопје – Финансиски Извештаи 2018

Во прилог можете да го погледнете финансискиот извештај на Зоо Скопје.

Структура на приходи од 510

СПД-603

Биланс на состојба 510

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 903-12

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 787-18

Структура на приходи 903-12

ПРИХОДИ И РАСХОДИ – 903-12

Приходи и расходи 787-18

Приходи и расходи од 510

Структура на приходи 787-18

ПРИХОДИ И РАСХОДИ – 603